Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ở vậy


[ở vậy]
to continue in one's widowhood
to stay single; to lead a single life
Tình trạng ở vậy
Single statusContinue in one's widowhood


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.