Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
điều ước


[điều ước]
treaty
Điều ước Véc-xay
The Versailles Treaty
wish
Bà tiên cho nàng ba điều ước
The fairy gave her three wishesTreaty
Điều ước Ve'c-xay The Versailles Treaty


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.