Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đang tâm


[đang tâm]
to be callous/ruthless enough to do sth
đang tâm giết cả trẻ em, đàn bà và người già
to be ruthless enough to massacre children, women and old peopleBe callous enough tọ
Đang tâm giết cả trẻ em, đàn bà và người già To be callous enough to massacre children, women and old people


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.