Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đức tính


[đức tính]
quality; virtue; character
Bạn có thể dạy một người đóng một chiếc tàu, nhưng tạo đức tính và năng lực cho anh ta thì khó hơn nhiều
You can teach a man how to build a ship, but it's much harder to give him character and abilityquality; virtue


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.