Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đời thuở


[đời thuở]
Chuyện từ đời thuở nào!
Well, it is an old story!(khẩu ngữ) cũng nói đời thủa. Time epoch
Chuyện từ đời thuở nào! Well, it is an old story!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.