Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đồ chừng


[đồ chừng]
to guess; to make a rough estimate
Thử đồ chừng xem ông ta bao nhiêu tuổi!
Just guess how old he is!Guess, estimate
Thử đồ chừng xem ông ta bao nhiêu tuổi Just guess how old he is


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.