Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đồ cổ


[đồ cổ]
antique; (nói chung) antiquities
Người sưu tầm đồ cổ
Antiquarian
Người buôn bán đồ cổ
Antique dealer
Cửa hàng đồ cổ
Antique shop
Ti vi của ông chẳng khác nào đồ cổ
Your television is just like an antiqueAntique, antiquities
Cửa hàng bán đồ cổ An antique shop


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.