Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đẻ rơi


[đẻ rơi]
to be delivered on the way to the hospitalBe delivered on route to hospital, be borrn on route to hospital


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.