Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đặc san


[đặc san]
Special issue (of a paper)
Đặc san của tạp chí Ngôn ngữ về phương pháp dạy ngoại ngữ
A special issue of the magazine Linguistics on methods of foreign languages teachingSpecial issue (of a paper)
Đặc san của tạp chí Ngôn ngữ về phương pháp dạy ngoại ngữ A special issue of the magazine Linguistics on methods of foreign languages teaching


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.