Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đường sắt


[đường sắt]
rail; railway; railroad
Chuyến du lịch bằng đường sắt
Rail travel
Tai nạn / Hệ thống đường sắt
Railway accident/ network
Tổng cục đường sắt
Railway General Department
Làm việc trong ngành đường sắt
To work on/for the railway
Ga đường sắt
Railway stationRailway
Hệ thống đường sắt A railway network
Tổng cục đường sắt The Railway General Department


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.