Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đòn gió


[đòn gió]
News circulated for intimidation.News circulated for intimidation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.