Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh trống ngực


[đánh trống ngực]
to have one's heart throbbing; to palpitateHave one's heard throbbing


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.