Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh thốc


[đánh thốc]
Storm
Đánh thốc vào một vị trí
To storm into a post.Storm
Đánh thốc vào một vị trí To storm into a post


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.