Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
êu ôi


[êu ôi]
(thông tục) Faugh! phew!
Êu ôi, khiếp chửa!
Faugh! what horror!(thông tục) Faugh! phew!
Êu ôi, khiếp chửa! Faugh! what horror!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.