Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
âm ỉadj
Smouldering, dull and lasting
lửa cháy âm ỉ the fire is smouldering
cơn đau âm ỉ a dull ache

[âm ỉ]
tính từ
Smouldering, dull and lasting
lửa cháy âm ỉ
the fire is smouldering
cơn đau âm ỉ
a dull ache
động từ
to smoulderGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.